Џез-квар­те­тот “Форп­леј” ќе го отво­ри го­ди­наш­но­то “Охрид­ско ле­то”

24 Култура

Џез-квар­те­тот “Форп­леј” ќе го отво­ри го­ди­наш­но­то 57-то из­да­ние на фе­сти­ва­лот “Охрид­ско ле­то”. Австралискиот квар­те­тот е фор­ми­ран во 1995 го­ди­на, во сво­ја­та изведба вклу­чу­ва еле­мен­ти на арен­би и поп-му­зи­ка. Според најавите на концертот во Охрид на Ан­тич­ки те­а­тар ќе на­ста­пат за­ед­но со ор­ке­ста­рот на Ма­ке­дон­ска­та фил­хар­мо­ни­ја под ди­ри­гент­ска­та пал­ка на маестро Емин Џи­јан.

Покрај квар­те­тот “Форп­леј”, Охрид го­ди­на­ва ќе би­де до­ма­ќин на по­ве­ќе од 300 врв­ни умет­ни­ци, из­ве­ду­ва­чи и авто­ри од 20 зем­ји од це­ли­от свет, од Ки­на, Ин­до­не­зи­ја, САД, Хо­лан­дија, Ита­ли­ја, Ру­ска­та Фе­де­ра­ци­ја, Ав­стри­ја, Ка­на­да, Пол­ска и дру­ги зем­ји. Во му­зич­ки­от дел про­гра­ма­та се­ле­кти­ран од Ѓор­ги Цуц­ков­ски, предвидено е го­сту­ва­ње­то на Рок Сим­фо­ни на Битолскиот Камерен Оркестар, Вла­тко Сте­фа­нов­ски, ка­ко и ЕЛК-ка­ме­рениот ор­ке­стар од Ки­на.

Подготви: Филип Етмишовски

Коментари

коментари

За Нас

Се надеваме и веруваме, дека ќе бидеме дел од Вашето секојдневие, дека Музика24 ќе биде Ваш 24 часовен ритуал за добра, квалитетна, навремена и интересна музичка информација. Продолжете да уживате... Музика24 работи 24/7

Пријатели