УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ


Услови за користење на содржината на Специјализираниот македонски музички портал “Muzika24.mk”

Сите права на содржината, вклучувајќи ги и авторските, се задржани од “Muzika24.mk”. Со пристапувањето на интернет-страницата на “Muzika24.mk”, се согласувате дека содржината ќе ја користите само за лични, некомерцијални потреби.

Содржината од интернет-страницата на “Muzika24.mk” не е дозволено да се копира, дистрибуира или продава, да се прикажува јавно и да се адаптира, доколку тоа не е регулирано со претходен договор со Редакцијата.

Секое неовластено објавување на содржина односно фотографија, илустрација или текст во било кој друг медиум, издавачот објавува дека чини 15.000 денари без пресметан ДДВ, по едно објавување на една фотографија, видео и текст.

Со самото објавување тој што неовластено ќе ја објави содржината, односно фотографија, илустрација или текст се согласува на овие услови и се согласува покрај граѓанска одговорност, издавачот да му испрати фактура според цената објавена во овие правила и се согласува да ја плати во рок од 8 дена по приемот на истата. Во спротивно ке му биде пресметана законска камата.

Линкови до надворешните страници
Muzika24.mk содржи линкови на веб-страници надвор од сопствениот портал.

Muzika24.mk линковите ги објавува со добра намера и не може да се смета за одговорен за содржините надвор од порталот. Во однос на модификацијата и промените на правилата, Muzika24.mk го задржува правото без најава повремено да ги промени и да ги модифицира правилата. Со вашето користење на која било содржина на порталот Muzika24.mk, сметаме дека сте запознаени со најновите правила.